Borris Hede vest for Skjern er et Natura 2000 område på 4.750 ha (nummer 67, zoom ind). Natura 2000 planerne forklarer at det er naturtyperne våd hede, tør hede, der skal beskyttes samt tinksmed som yngler fåtalligt.

Fredningsteksten oplyser at Borris Hede tilhører Forsvaret og anvendes som skydeterræn. Området omfatter landets største sammenhængende hedeareal, som består af en stor hedeflade med mange moser og kær, hvor kun nogle få bakker hæver sig et par meter op over terrænet bl.a. Røverstuer, Søbjerge, Store Blæsbjerg, Lille Blæsbjerg og Vistelhøj. Dette skyldes, at området er dannet af smeltevandsaflejringer under sidste istid, og derfor består af et forholdsvist jævnt sand- og gruslag. Der er flere steder konstateret arealer med flyvesand. Beskrivelsen af Natura 2000-områdets forklarer at den nordlige del overvejende består af tør og våd hede. Borris Sønderland indeholder flere andre næringsfattige naturtyper, surt overdrev, tidvis våd eng, hængesæk, og tørvelavning og indlandsklitter. Hedemoser og søer findes især i den østlige del af området (St. Engmose). I den sydvestlige del gennemstrømmer den uregulerede Omme Å området. Omme Å er levested for bæklampret, laks, grøn kølleguldsmed og odder, som alle er på udpegningsgrundlaget for området. Borris Hede er levested for flere truede hedefugle. Der findes en lille, men fast bestand af ynglende tinksmede.

1.830 ha (knap 39% af arealet) blev købt af staten i 1902 og blev fredet i 1903. Fredningen blev bekræftet i 1983 (link). Fredningen skete for at bevare en af de danske heder så oprindelig som muligt, så eftertiden kan se og opleve en naturtype, der tidligere var udbredt i Danmark.

Tidligere var den offentlige adgang forholdsvis begrænset, som det fremgår af linket vedrørende fredningen, men nu er Borris Skydeterræn normalt åbent for offentligheden, når der ikke skydes. Forsvaret forklarer: "Information om, hvornår terrænet er åbent, fremgår af informationsstanderne på Borriskrogvej. Her er også en kasse med turistinformationsfoldere, der indeholder oplysninger om terrænet, kort over området med markering af veje, hvor man må færdes. På grund af risikoen for at støde på forsaget ammunition er det forbudt at bevæge sig uden for de angivne veje. Der er dog et enkelt område, hvor det er tilladt at gå uden for vejene. Det gælder bredderne langs Omme Å på den strækning, hvortil der sælges fiskekort. Det kan imidlertid ikke anbefales at gå langs åen, medmindre man fisker. Udsigten og mulighederne for at betragte dyre- og fugleliv er langt bedre fra vejene. Desuden kræver det de fleste steder waders at komme frem langs åen. Der er også åbent for adgang til fods langs Skjern Å. Da denne sti ligger uden for det egentlige skydeterræn, er den i reglen altid åben for offentligheden. Stien fører tæt forbi lejren, men der er ingen adgang ind i selve lejren" (se link).

DN Ringkøbing-Skjern konstaterer at forsvaret generelt har været gode til at pleje det store område. Der køres ikke med tanks i området.